19

Výstavba haly A – Hala pro výrobu formovaných dílů do interiérů automobilů – k.ú. Ostrov u Stříbra

Bylo provedeno sejmutí ornice na celém pozemku v množství 9 200 m3, ze kterého bylo zpětně využito 2 200 m3. V rámci objektu haly A a okolních komunikací bylo nutno provést výkop 29 000 m3 zeminy a předpokládaný násyp 29 000 m3. Tím došlo k vyrovnaným bilancím bez nutnosti odvozu přebytečné zeminy. Plocha pod podlahu haly byla srovnána z dovezené štěrkodrti. Dešťové vody ze zpevněných ploch a střechy jsou kanalizacemi DN 200 – DN 400 v celkové délce 460 m vedeny přes odlučovač ropných látek do retenční nádrže. Odtud potrubím DN 400 délky 566 m do Žďárského potoka. Splašková voda je potrubím v zemi pod podlahou odváděna gravitačně do čerpací stanice a dále tlakově do veřejného kanalizačního řadu. Vodovodní přípojka DN 150 byla provedena do nově navržené ATS stanice. V areálu jsou dále provedeny dva vodovodní řady pro zásobování sprinklerové nádrže a objektu. Rozvod požární vody je veden ze strojovny SHZ. Na požárním vodovodu byly zřízeny 3 nadzemní hydranty. Potrubí je z materiálu PE DN 200 o celkové délce 572 m. Dále byla provedena plynovodní přípojka, která se napojovala na stávající veřejný plynovodní řad, od řadu je dále potrubí vedeno přímo k hale, u které je umístěn plynoměrný pilíř spolu s regulátory tlaku. Vzhledem k počtu zaměstnanců areálu haly byl požadavek na počet parkovacích stání stanoven na 159 stání pro osobní automobily, z toho 124 parkovacích stání bylo provedeno na samostatném parkovišti mimo oplocený areál a 35 parkovacích stání v areálu. Parkovací stání pro nákladní vozidla byla navržena podélná. Bylo provedeno 10 parkovacích stání pro nákladní vozidla.

Technické údaje

InvestorPanattoni Europe
Termín realizaceProsinec 2013 - Květen 2014
LokalitaOstrov u Stříbra