final4

REALIZUJEME – OSTROV U STŘÍBRA – HALA TERRA

V roce 2021 začala výstavba areálu haly Terra v Ostrově u Stříbra.

Stavba obsahuje vybudování nových inženýrských sítí a to prodloužení STL řada a přípojky v celkové délce 620 m, splaškové gravitační kanalizace v délce 380 m, dešťové gravitační kanalizace délky 1 450 m včetně retenční betonové stoky v délce 1 100 m a dvou ORL, tlakové splaškové a dešťové kanalizace včetně čtyř čerpacích stanic v celkové délce 1 050 m. Pitný a požární vodovod z materiálu PE a tvárné litiny v délce 1 720 m. Zpevněné plochy a komunikace kolem haly včetně příjezdové komunikace a okružní křižovatky tvoří bezmála 2 400 m2 asfaltových a 25 800 m2 dlážděných ploch. Zpevněné plochy, parkoviště a přístupové chodníky lemuje 4 300 m betonových obrubníků. Odvodnění komunikací a zpevněných ploch je zajištěno přes 565 m betonových štěrbinových žlabů, 23 ks uličních vpustí a podélnými PVC drenážemi v délce 1 570 m.