OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prologis Airport Park DC1 (Jeneč DC1)

Na této stavbě jsme realizovali skrývky ornice a následné provedení kompletních HTÚ pro objekt haly DC1. Jednalo se o odkop 44000 m3 zeminy a uložení části 25000 m3 zpět do hutněného násypového tělesa. Dalším bodem bylo provedení infrastruktury, dešťové a splaškové kanalizace PVC KG DN 250 – DN 800 v celkové délce 2129 m, 1015 m požárního vodovodu z tvárné litiny a PE DN 225 včetně vodovodní přípojky, plynovodní přípojky a zajištění zemních prací pro rozvody VN, NN.  Součástí stavebních prací byla kompletní konstrukce obslužné komunikace, parkovišť pro osobní automobily a přístupových chodníků včetně jejich odvodnění. Pro přehled zde se jedná o 7352 m2 asfaltových ploch, 8609 m2 ploch připravených pod CB kryt, 2950 m2 dlážděných ploch parkovišť a chodníků. Oddělení jednotlivých druhů povrchů komunikací, ploch a zeleně je provedeno betonovými obrubníky v celkové délce 3384 m. Odvodnění je zajištěno štěrbinovými žlaby v délce 357 m a uličními vpusti v počtu 20 ks.

Technické údaje

InvestorHSF System a.s.
Termín realizaceŘíjen 2014 - Březen 2015
LokalitaJeneč u Prahy