Politika společnosti

Společnost DEKAKOM plus s.r.o. se zabývá realizacemi zemních a dalších stavebních prací. Vedení společnosti se touto schválenou politikou kvality, environmentu a bezpečnosti zavazuje k plnění následujících skutečností:

Vztah k zákazníkovi a k produktu

 • Jsme společností, orientující se na potřeby našich zákazníků.
 • Cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech požadavků zákazníka na kvalitní dodávky prací a ochranu životního prostředí při minimalizaci pracovních rizik vyplývajících z námi prováděných činností.
 • Naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plnému uspokojení zákazníků.

Vztah ke společnosti a přístupům zakládajícím se na faktech

 • Všechny naše činnosti jsou poskytovány v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se společnost DEKAKOM plus s.r.o. zavázala a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům a nebezpečím v oblasti BOZP.
 • Vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na základně sběru a analýzy údajů.

Vztah k zaměstnancům

 • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality a uvědomělého přístupu k ochraně životního prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro trvalý rozvoj společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v integrovaném systému managementu.
 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti.
 • Všichni naši zaměstnanci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.

Vztah k dodavatelům

 • Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací.
 • Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele, z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili všechna naše očekávání.
 • Všichni naši dodavatelé jsou seznámeni a dodržují naší politiku kvality, environmentu a bezpečnosti a námi stanovené podmínky týkající se ochrany životního prostředí a zajišťování kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při n  námi realizovaných zakázkách.

Systémový a procesní přístup

 • Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost zavedeného integrovaného systému managementu.
 • Veškeré výstupy z procesů (jak v oblasti kvality, tak i ochrany životního prostředí) jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů.
 • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

Vztah k ochraně životního prostředí

 • Nejvýznamějšími environmnetálními aspekty vyplývajícími z činnosti společnosti jsou produkce stavebních odpadů, spotřeba motorové nafty a eventuální nebezpečí havárie spojené s únikem látek závadných vodám při poruše techniky v terénu. K minimalizaci těchto havárií máme zavedený systém preventivní údržby a každoročně investujeme do obnovy strojního parku.
 • Environmentální profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a zlepšován a z výsledku jsou stanoveny nové cíle, cílové hodnoty a programy.
 • Hlavním cílem v oblasti ochrany životního prostředí je minimalizace eventuálních havárií a jejich dopadů vůči životnímu prostředí zajištěním účinné prevence a rychlé a správné reakce na vzniklé nehody či havárie jak přímo v areálu naší provozovny, tak v rámci realizace zakázek u našich zákazníků.
 • Zavazujeme se k prevenci (předcházení) znečišťování životního prostředí.
 • Chceme snižovat produkci odpadů a zvyšovat jejich materiálové či energetické využití a k naplnění tohoto závazku provozujeme drtiče stavebních odpadů.
 • Dále v rámci možností usilujeme o snižování energetické a surovinové náročnosti našich činností.

Vztah k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

 • Nejvýznamnějšími pracovními riziky spojenými s našimi činnostmi jsou rizika vyplývající z dopravy, stavebních činností a údržby stavební a dopravní techniky.
 • Identifikovaná pracovní rizika, která se vyskytují při realizaci námi prováděných staveb a všech souvisejících činnostech neustále sledujeme a hodnotíme jejich závažnost. Opatření k odstranění či eliminaci těchto rizik pravidelně přezkoumáváme.
 • Zavazujeme se k zajišťování bezpečného provádění činností ralizovaných naší společností a to tak, že vyžadujeme dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci také od našich dodavatelů, včetně používání osobních ochranných pracovních prostředků, revidovaných a kontrolovaných technických zařízení atd.
 • Zavazujeme se k prevenci (předcházení) vzniku úrazů, poškození zdraví, nehod, nežádoucích událostí či havarijních situací neustálým vyhledáváním možností jejich vzniku.
 • Zavazujeme se k zajišťování námi prováděných činností v souladu s právními a jinými požadavky a s výskytem co nejmenších a nejméně závažných rizik a havarijních situací, která při těchto činnostech mohou vznikat a ohrožovat tak nejen naše zaměstnance, ale též okolí.

Neustálé zlepšování

 • Touto schválenou a vyhlášenou Politikou kvality, environmentu a bezpečnosti se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém integrovaného managementu.
 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality prováděných prací a dále environmentálního a bezpečnostního profilu společnosti. Zlepšování kvality a péči o životní prostředí a o zdraví našich i cizích zaměstnanců praciujících na námi vedených stavebních zakázkách chápeme jako stálý a systematický proces.