19
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obchvat Pavlova

Předmětem projektu byla výstavba Obchvatu obce Pavlova, sestávajícího se z částečné rekonstrukce silnice III/0067, spojující obce Pavlov a Hostouň, vytvoření nového kruhového objezdu, na něž je následně napojena nová veřejná komunikace, propojující již zmíněnou stávající komunikaci III/0067 a II/606 ve směru Jeneč – Pavlov. Před samotnou realizací komunikací o celkové výměře zpevněných ploch cca 8 000 m2 s asfaltovým a 1 040 m2 s dlážděným povrchem bylo zapotřebí vybudování nových inženýrských sítí. Veřejná kanalizace v celkové délce 245 m, napojená na nově vybudovaný kanalizační sběrač v délce 1 108 m, dále nový trubní propustek DN 1200 pod rekonstruovanou částí silnice III/0067 a 1 140 m dlouhý vodovodní řad, napojený na hlavní přivaděč Želivka OC DN 800. V další etapě byla provedena přeložka stávající trasy vodovodu DN 225, vedoucí pod novým, budoucím kruhovým objezdem a další nutné přeložky včetně ochrany sítí stávajících kabelů O2 a ČEZ. Dále byly provedeny chráničky nových inženýrských sítí budoucí zástavby nových hal na okolních pozemcích Logistického parku Pavlov.
Samotné objekty tvoří nově vybudovaná dvouproudová komunikace s asfaltovým povrchem, doplněná o zastávkové zálivy MHD s povrchem dlážděným ze žulových kostek. Nový kruhový objezd, který má vnější poloměr 20 m a zajišťuje napojení na obce Pavlov, Hostouň, výhledově na R6. Jeho prstenec je rovněž tvořen dlažbou ze žulových kostek. Komunikaci pro pěší pak tvoří samostatné chodníky s povrchem z betonové dlažby. Odvodnění komunikací zajišťují jak podélné vsakovací drenážní příkopy, tak soustava nových uličních vpustí a drenáží, zaústěných do veřejné kanalizace. Komunikace obchvatu je v neposlední řadě vybavena též instalací směrových sloupků, svodidel SDZ a VDZ.

Technické údaje

InvestorPanattoni Europe
Termín realizaceListopad 2015 - Květen 2016
Lokalitaobec Pavlov u Kladna