19

Logistický park Pavlov – Hala Q1

Předmětem projektu byla výstavba Logistického areálu Pavlov, haly Q1. Jednalo se o celkovou přípravu území, skrývku ornice v prostoru celého staveniště v tl. cca 45 cm včetně podorniční vrstvy, dále provedení HTÚ s vyrovnanou bilancí zemin v celkové kubatuře téměř 15 4000 m3 výkopu a násypu (včetně výkopku z inženýrských sítí a komunikací).
Dále pak vybudování nových inženýrských sítí a to VTL plynovodu včetně VTL regulační stanice, STL plynovodu v Zahradní ulici s následnou přípojkou pro halu Q1. Dále pak splaškové gravitační kanalizace v délce 321 m, dešťové gravitační kanalizace v délce 1 915 m včetně dvou retenčních nádrží a dvou ORL, tlakové splaškové a dešťové kanalizace včetně dvou Čerpacích stanic v celkové délce 1 255 m. Pitný a požární vodovod z materiálu PE a tvárné litiny v délce 1 920 m. Zpevněné plochy a komunikace kolem haly včetně příjezdové komunikace tvoří bezmála 11 300 m2 asfaltových a 19 000 m2 dlážděných ploch. Zpevněné plochy, parkoviště a přístupové chodníky lemuje 3 400 m betonových obrubníků. Odvodnění komunikací a zpevněných ploch je zajištěno přes 510 m betonových štěrbinových žlabů, 23 ks uličních vpustí a podélnými PVC drenážemi v délce 1600 m.

Technické údaje

InvestorPanattoni Europe
Termín realizaceŘíjen 2015 - Srpen 2016
Lokalitaobec Pavlov u Kladna