Slaný

I/16 SLANÝ – VELVARY

Záměrem realizace přeložky silnice I/16 v úseku Slaný–Velvary je především dosáhnout zvýšené plynulosti a bezpečnosti dopravy na silnici I/16. S tím je spojeno také odstranění dopravních závad, které vyplývají z nedostatečného šířkového uspořádání a nevyhovujících směrových parametrů místních komunikací Slaného, po kterých je dnes silnice I/16 převáděna. Přeložka silnice I/16 vytvoří prakticky obchvat Slaného a převede silné zatížení dopravou z komunikace, která prochází zástavbou Slaného a obcí, které leží na stávající silnici I/16. Tím se zlepší podmínky v dotčených obcích a zvýší se bezpečnost nejen na přetížených křižovatkách městského okruhu ve Slaném. Kromě Slaného ulehčí stavba obcím Blahotice, Vítov, Luníkov, Ješín. Výstavbou přeložky dojde k  tomu, že uliční síť na hranici historického centra města nebude zatěžována nákladní a osobní dopravou a rovněž se zvýší kvalita a bezpečnost dopravy na těchto místních komunikacích. Silnice I/16 mezi dálnicemi D7 a D8 nahrazuje severní část Pražského okruhu D0, jehož výstavba není v  nejbližších letech reálná. Umožňuje především propojení ve směru sever-západ, tj. dálnice D8 a  dálnice D5 mimo zastavěné území hlavního města Prahy.

Hlavní trasa: délka: 12 880 m, kategorie: S 9,5/80

Úpravy ostatních komunikací: silnice II. třídy: 2 (délka: 683 m), silnice III. třídy: 4 (délka: 3326 m), místní komunikace: 1 (délka: 481 m), polní cesty: 6 (délka: 2349 m)

Objem zemních prací: výkopy: 478 520 m3, násypy: 640 859 m3

Technické údaje

InvestorŘSD ČR
Termín realizaceduben 2018 - květen 2020
LokalitaSlaný - Velvary