19

CTPark Mladá Boleslav MB3

Nedaleko Mladé Boleslavi a v těsné blízkosti dálnice D10 jsme pro významnou developerskou společnost prováděli páteřní komunikaci a veškeré zemní práce vč. inženýrských sítí a komunikací pro první halu v jejich nové logistické zóně.

Provedena byla skrývka ornice na ploše budoucí haly a komunikacích o výměře 45000 m2. HTÚ pro halu 23000 m2 vč. konstrukčních vrstev pod cementobetonovou desku. Pro odvod a vsakování dešťových vod z páteřní komunikace byla provedena retenční vsakovací nádrž, 18 ks uličních vpustí a 505 m kanalizačního potrubí DN 500 a DN 600. Druhá retenční nádrží slouží pro odvedení dešťových vod z areálu MB3. Pomáhá k tomu sestava dvou odlučovačů ropných látek, 36 ks uličních vpustí, 220 m štěrbinového žlabu a 641 m kanalizačního potrubí DN 200 – DN 400. Na retenční nádrž je napojeno odvodnění střechy a to přes 107 m potrubí DN 250. Splašková kanalizace z areálu je odvedena přes 240 m kanalizačního potrubí DN 300 do systému čerpacích šachet, které vedou výtlačným potrubím DN 110 do stávající kanalizace vzdálené 436 m.

Areál je vybaven sprinklerovou nádrží, pro kterou jsme prováděli základy a dopojení veškerých inženýrských sítí. Z nádrže vede zdvojený řad DN 250 z tvárné litiny s jištěnými spoji, který je napojen do ventilovny haly a řad DN 150 okolo celé haly v délce 645 m pro rozvod požární vody do osmi hydrantů.

Po vybudování páteřní asfaltové komunikace byly provedeny areálové komunikace v kombinaci zámkové dlažby a asfaltové krytu.

Celkem bylo realizováno:

12540 m2 asfaltových komunikací

7290 m2 zámkové dlažby tl. 10 cm a 8 cm

Technické údaje

InvestorCTP Invest s.r.o.
Termín realizaceŘíjen 2011 - Květen 2013
LokalitaBezděčín u Mladé Boleslavi