OLYMPUS DIGITAL CAMERA

CTPark Bor – Hala B6 – Johnson Controls

Provedení skrývky ornice a HTÚ pro objekt haly B6, okolních komunikací a zpevněných ploch. Odkop 13430 m3 zeminy a dále uložení části 10680 m3 zpět do hutněného násypového tělesa. Dalším bodem bylo provedení infrastruktury, dešťové a splaškové kanalizace z materiálu PVC KG DN 250 – DN 900 v celkové délce 550 m, 128 m betonových a železobetonových trub DN 1000, z toho 46,5 m bylo realizováno protlakem pod dálnicí D5 Plzeň – Rozvadov a zbudování suchého poldru s úpravou koryta stávajícího potoka. Požárního vodovod o délce 208 m z  tvárné litiny a PE DN 225 včetně vodovodní přípojky, plynovodní přípojky a zajištění zemních prací pro rozvody VN, NN. Součástí našich stavebních prací bylo vybudování konstrukcí nové obslužné komunikace, zpevněných ploch, parkovišť pro nákladní a osobní automobily, přístupových chodníků včetně jejich odvodnění soustavou drenáží v délce 450 m do 34 uličních vpustí. Pro přehled zde se jedná o 1109 m2 asfaltových ploch komunikací, 1095 m2 ploch připravených pod CB kryt, 11889 m2 dlážděných ploch parkovišť a chodníků.

Technické údaje

InvestorCTP Invest s.r.o.
Termín realizaceŘíjen 2013 - Listopad 2014
LokalitaBor u Tachova, Nová Hospoda